کشاورزی

تشخیص آفات کشاورزی و تجویز سم و کود

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ٣ تير ١٣٩۵

تشخیص آفات کشاورزی و تجویز سم و کود : تشخیص آفات کشاورزی و تجویز سم توسط کارشناس کشاورزی

تشخیص آفات کشاورزی و تجویز سم و کود

تشخیص آفات کشاورزی و تجویز سم و کود 

تشخیص آفات کشاورزی و تجویز سم و کود توسط کارشناس کشاورزی
بازدید از مزارع و باغات
مدیریت آفات و زمان سمپاشی
تجویز نوع سم مصرفی و نحوه و دز مصرف 
 عاملیت توزیع سموم کشاورزی و کود های شیمیایی
مشاوره تغذیه مزارع و باغات
مهندس رسول فهیمی