کشاورزی

مشاوره و تغذیه گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای

  • آگهی رايگان
  • ثبت آگهی در تاریخ ١۶ اسفند ١٣٩٣

مشاوره و تغذیه گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای

مشاوره و تغذیه گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای مشاوره برای هورمون ها و تنظیم کننده های رشد مشاوره برای ph بالای خاک و آب محلول پاشی اصلاح خاک های شور بازدید از مزارع و گلخانه و تجویز کود